Spring naar inhoud
< Terug naar archief overzicht
Dit plan is door naar de stemfase

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is door naar de stemfase

Perkjesplan Kraaipanbuurt

Door: Eveline Alders
17 april 2020

Betere afwatering, meer biodiversiteit in de buurt: gebruik maken van sterkte kanten van vroeger, voorbereiden op de toekomst, meer contact.

Een groene omgeving zorgt voor een fijne en gezonde omgeving om te wonen, werken en recreëren: een omgeving waar mensen graag zijn, die ons weerbaarder maakt tegen stress, zorgt voor een sneller herstel na ziekte en voor een beter sociaal klimaat. Ook draagt een groene omgeving bij aan klimaatbestendigheid en biodiversiteit, het zuiveren van de lucht en afvoeren van water, beperken van geluidsoverlast, en verkoeling in hete zomers. Bovendien kennen plekken waar de bewoners meer contact hebben en zich betrokken voelen, doorgaans minder verloedering en overlast. Denk maar eens aan dat bankje onder die boom waar mensen gezellig bijpraten, met bloeiende narcissen, rondzoemende bijen en de zingde merel. Dit is onze wens voor de Kraaipanbuurt. 

ONS PLAN
Dit plan betreft de Kraaipanbuurt in Amsterdam-Oost/Transvaal (Schalkburgerstraat, Transvaalkade, Wibautstraat, Krugerstraat).
Hier is onder andere in de jaren negentig intensief gerenoveerd. Er is veel ten goede veranderd, en op zich is de buurt groen en goed verzorgd. Maar terugkijkend naar hoe de buurt er ooit uitzag en bedoeld was (Tuindorpen/ Jan Gratema) valt op dat er steeds meer bestrating is gekomen. Inmiddels is duidelijk dat voor Amsterdam een betere afwatering van belang is; dat kan door de bestrating beter te laten afwateren naar de putten, maar ook via meer groenvoorziening in de vorm van bijvoorbeeld uitbreiding van bestaande perken of het aanleggen van nieuwe. 
Daartoe zijn al een aantal stappen gezet. Zo is het pleintje voor de Kraaipanschool enige jaren geleden al veranderd in een mooi plantsoen - een omzetting van bestrating naar groen die op meer plekken mogelijk is. En we willen dat graag uitbreiden, in combinatie geveltuinen, tuintjes rond bomen en op daken van uitbouwen. Daarmee adresseren we de doelstelling om een fijne plek te creeren waar je graag bent, samenwerking en grotere sociale cohesie tussen buurtgenoten en klimatologische doelstellingen in een!

Het gaat dus om de volgende thema’s:

1.   BETERE AFWATERING: voorbereid zijn op een grotere regenval afgewisseld met langduriger droogte
2.   MEER BIODIVERSITEIT: wat zien we al veel in de buurt (eksters, duiven, ratten) wat missen we (zangvogeltjes, bijen, vlinders)

1. AFWATERING

Veel groen zorgt ervoor dat de bodem het water goed kan vasthouden en hoe groener hoe beter de natuurlijke waterafvoer: het riool krijgt bij regen of hoosbuien minder water te verwerken en stroomt dus minder snel over. Het KNMI heeft berekend dat de hoeveelheid neerstal de afgelopen 60 jaar met 20% is gestegen en voorspelt dat het aantal hoosbuien door de klimaatverandering zal toenemen - die zorgen dus steeds vaker voor wateroverlast. Ook in onze buurt staan straten blank. Het riool kan al dit water vaak niet aan en straten, huizen en kruipruimtes lopen onder en schimmelen. Meer tuinen en perken en bijvoorbeeld regentonnen verminderen wateroverlast  en houden de huizen droog. 
 
2. BIODIVERSITEIT
Door toedoen van de mens verkeert de biodiversiteit op dit moment in een crisis. De kracht van ons ecosysteem bevindt zich bij insecten: die zorgen door bestuiving dat ons voedsel kan groeien. Maar schuil- en nestgelegenheid verdwijnen waardoor -aldus diverse onderzoeken - het aantal insectensoorten de komende jaren met 40% zal afnemen. 
De stad kan de biodiversiteit bevorderen, rijk aan diverse biotopen maar ook kwetsbaar en versnipperd door bestrating. Om het stedelijk ecosysteem te versterken en biodiversiteit in de stad te stimuleren, zijn meer waterdoorlaatbare delen (bijvoorbeeld perken en tuinen) onontbeerlijk. Er bloeit dan altijd iets, zodat er altijd iets te eten is voor de insecten, die op hun beurt weer voedsel zijn voor o.a. vogels. Zo bevorderen we dat er meer plantsoorten zijn en dieren en insecten zich thuisvoelen in de stad. En dit is weer goed voor ons mensen. 

CONCREET
Onderstaande tekening is een opzet ontstaan uit brainstorms met ons buurtplatform, dat groeninitiatieven in de buurt wil samenbrengen en versterken; het  houdt zich ook bezig met o.a. het collectief plaatsen van zonnepanelen. 
De tekening betreft heel concrete plannen voor dit deel van de buurt. Daarnaast hebben we goed inzicht in bestaande initiatieven waarop we willen aansluiten en plekken die passen bij dit plan. 
 
Voorstellen voor meer biodiversiteit en  betere afwatering: 

>Het middendeel van de hofjes in het eerste deel van de Kraaipanstraat vrij te houden zodat kinderen daar vrij kunnen blijven spelen. 
>Rondom de bomenrijen en bankjes gedeeltelijk de stenen verwijderen en meer beplanting aanbrengen.
>Bij huisnummers 27-29 en eventueel 3-5 een groter nieuw perk aanbrengen, met kruiden, bloemen, struiken en een aantal vaste groene planten voor de winter. 
>Aan de rechte kant van de straat een aantal perken plaatsen waar geen looproutes en parkeerplaatsen zijn.Argumenten

Argumenten voor

Jouke van Dijk | 17 april 2020 21:07

Ik ben voor om dat wat extra groen op het plein bij ons huis mooi is.

Reageren


Argumenten tegen

Nog geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel